Ilmoituksiin liittyvät säännöt

Ilmoituksiin liittyvät säännöt

Yksityinen ilmoittaja: Tori.fi:n yksityiset ilmoitukset on tarkoitettu ainoastaan yksityishenkilöille.

Yritysilmoitus: Tori.fi:n yritysilmoitukset on tarkoitettu ainoastaan yrityksille. Tori.fi pidättää itsellään oikeuden päättää, milloin ilmoitus on yritysilmoitus. Yrityksen yhteystiedot (linkit kotisivuille, sähköpostiosoitteet, katuosoitteet, jne.) eivät ole sallittuja ilmoituksissa.

Ei puhdasta markkinointia: Tori.fi-palvelussa saa ainoastaan ilmoittaa tuotteen myynnistä, vuokrauksesta, vaihtamisesta tai palvelun tarjoamisesta. Ilmoitukseen liitettävää tekstiä käytetään ainoastaan kuvaamaan kyseistä ilmoituksessa tarjottavaa tuotetta tai palvelua. Ilmoituksia ei ole tarkoitettu eikä niitä saa käyttää tuotteiden markkinointiin.

Palvelut: Ilmoittaja on vastuussa siitä, että ilmoituksessa tarjottu palvelu vastaa Suomessa noudatettavia lakeja ja asetuksia. Tämä on tarvittaessa kyettävä osoittamaan. Esimerkkinä kuljetuspalvelut, joiden tarjoajan on kyettävä osoittamaan, että hänellä on liikennelupa.

Tuotteen tai palvelun riittävä kuvaus: Ilmoitukselle annettavan otsikon tulee kuvata ilmoitettavaa tuotetta tai palvelua. Yritysten nimiä tai muita kytköksiä ei sallita otsikossa. Ilmoituksen otsikossa ei saa lukea "myydään" tai "ostetaan". Huomaathan, että myytävää/etsittävää tuotetta hyvin kuvaava otsikko helpottaa ilmoituksen löytymistä hakuja tehdessä. Ilmoitusteksti ei saa sisältää pelkkää linkkiä toiselle sivustolle, vaan tekstikentässä on kuvattava ilmoitettava tuote tai palvelu. Ilmoitustekstien kopioiminen toisten ilmoituksista ja Tori.fi-palvelussa olevista ilmoituksista on kiellettyä.

Ilmoitukset oikeille osastoille: Ilmoitus tulee laittaa sille osastolle, mikä kuvaa ilmoitettavaa tuotetta parhaiten. Samassa ilmoituksessa ei saa ilmoittaa tavaroita tai palveluita, jotka eivät kuulu valitulle osastolle.

Isot kirjaimet: Isoilla kirjaimilla kirjoitettujen sanojen tai lauseiden liiallinen käyttö ei ole sallittua tuotteen tai palvelun kuvauksessa. Otsikossa isoilla kirjaimilla saa olla kirjoitettuna ainoastaan tuotemerkki sekä malli. Tämän säännön tarkoitus on helpottaa sivustolta hakemista ja auttaa käyttäjiä löytämään relevantit ilmoitukset.

Hakusanat: Hakusanalistojen käyttö ilmoituksessa on sallittua vain, mikäli käytettävät hakusanat liittyvät suoraan tuotteeseen ja kuvaavat kohdetta tarkasti. Nimimerkkiin perustuvien hakusanojen käyttö ilmoituksissa ei ole sallittua Tori.fi-palvelussa.

Moottoriajoneuvot ja asunnot: Samassa ilmoituksessa ei saa myydä useampaa kuin yhtä moottoriajoneuvoa tai asuntoa.

Kaksoiskappaleet: Samoja tuotteita tai palveluita ei saa ilmoittaa useassa eri ilmoituksessa. Poista vanha ilmoitus ennen kuin lisäät uuden. Samaa tuotetta tai palvelua ei myöskään saa ilmoittaa useassa eri maakunnassa tai useilla eri osastoilla. Muistathan, että useamman ilmoituksen jättäminen samasta tavarasta ei nopeuta tarkistusta. Käymme läpi kaikki ilmoitukset ja kaksoiskappaleet poistetaan.

Linkit ja viittaukset: Ilmoitukseen liitettävien linkkien on oltava relevantteja ilmoitettavalle tuotteelle (esim. valmistaja) tai palvelulle. Ilmoituksissa ei saa viitata toiseen ostetaan ja myydään -palveluun, esim. huutokauppaan. Ilmoitukseen ei saa sisällyttää linkkiä tai viitata sivustoon, jossa on tärkeää tietoa salasanojen takana.

Kuvat: Ilmoitukseen liitettävien kuvien on liityttävä ilmoitettavaan tuotteeseen tai palveluun. Liitettävät kuvat eivät saa sisältää muiden Internet-sivustojen vesileimoja. Yritysten logoja ei saa käyttää ilmoituksissa. Toisten ilmoittajien ilmoituksista ei saa kopioida kuvia omaan ilmoitukseen ilman toisen ilmoittajan lupaa, sillä kuvat on suojattu tekijänoikeuslailla. Ilmoittaja on vastuussa siitä, että hänellä on kaikki tarvittavat oikeudet ilmoituksiinsa. Tämä tarkoittaa muun muassa, että ilmoittajalla on oltava oikeus tai vaihtoehtoisesti oikeudenhaltijan lupa kaikkeen aineistoon, kuten kuviin, videoihin ja ilmoitusteksteihin.

Piraattikopiot ja väärennökset: Laittomien piraattikopioiden tai väärennettyjen merkkituotteiden ilmoittaminen ei ole sallittua Tori.fi-palvelussa. Merkkituotteita myydessään ilmoittajan on pystyttävä todistamaan, että myytävät tuotteet ovat alkuperäisiä.

Eläimiä koskevat säännöt ja luovutus: Rotukoirien ja -kissojen pentueista voi usein joutua odottamaan pentua; lemmikki ei siis ole heti saatavilla. Myös kustannukset kasvattajalle näkyvät hinnoittelussa, eli alle 1000 euron ei yleensä saa rotukoiran pentua kotimaiselta kasvattajalta. Eläinten hyvinvointia ajatellen emme pääsääntöisesti julkaise ilmoituksia, joissa rotukoirien pennuista pyydetään epärealistisen alhaiselta tuntuvaa hintaa tai pentuja ilmoitetaan luovutettavaksi alle seitsemän viikon ikäisinä. Myös rotukissojen suhteen ohjeena on eläinten hyvinvointi: pentujen realistinen hinnoittelu ei tulkintamme mukaan jää alle 500 euron. Emme julkaise ilmoituksia, joissa heti luovutettavaksi ilmoitetaan alle 12 viikon ikäisiä kissanpentuja.

Minimi-ikä: Palvelun kautta myytävien koiranpentujen tulee olla Suomen Kennelliiton suosittaman luovutusiän ylittäneitä eli vähintään 7 viikkoa vanhoja. Kissanpentujen minimiluovutusikä on 12 viikkoa. Ilmoituksessa tulee myös olla selvä merkintä siitä, että koira/kissa on myydessä 7-/12-viikkoinen tai vanhempi. Myynti-ilmoitukseen tulee merkitä pennun syntymäaika ja luovutuspäivämäärä.

Tori.fi-palvelun kautta myytävien aikuisten kissojen minimimyyntihinta on 19 euroa/kissa ja aikuisten koirien 50 euroa/koira. Kielletyt eläimet: Muiden kuin Suomen Kennelliiton (www.kennelliitto.fi) hyväksymien koirarotujen myyminen ja ostaminen on kiellettyä. Vuoden 1996 jälkeen typistettyjen koirien myynti Torissa on kielletty, vaikka ne olisivat syntyneet maassa, jossa typistäminen on sallittua. Luvanvaraisten eläimien kohdalla myyjällä tulee olla siihen lupa. Sen lisäksi ilmoituksessa tulee olla merkintä siitä, että lupa vaaditaan. Villieläinten kohdalla noudatamme CITESin ohjeistusta.

Tori.fi-palvelu pidättää oikeuden olla julkaisematta tiettyjä eläimiä koskevia ilmoituksia. Eläinilmoituksissa noudatamme kunkin eläinliiton mukaisia ohjeistoja.

Aseilmoitukset: Ampuma-aseen hankkimislupaa vaativaa asetta myytäessä ilmoituksessa tulee olla merkintä siitä, että tuotteen ostaminen edellyttää hankkimislupaa. Myös lupaa vaativien aseiden osien myynti- tai ostoilmoituksessa tulee olla merkintä siitä, että lupa vaaditaan. Tiettyjen aseiden, kuten käsiaseiden ja varsijousien myynti ja ostaminen on kiellettyä Tori.fi-palvelussa.

Loukkaava sisältö: Tori.fi-palvelussa ei hyväksytä ilmoituksia, joiden sisältö loukkaa etnisiä ryhmiä, yksityisiä tai julkisuuden henkilöitä. Ilmoituksiin liitetyt loukkaavat kuvat eivät myöskään ole sallittuja.

Kielletyt tavarat ja palvelut: Tori.fi-sivustolla on rajoituksia tiettyjen tavaroiden ja palvelujen myymisen ja ostamisen suhteen. Näet listan kielletyistä tuotteista ja tavaroista täältä.

Epärealistiset ilmoitukset: Tori.fi pidättää oikeuden arvioida, mitkä ilmoitukset ovat sisällöltään epärealistisia.

Voimassaolo: Nämä säännöt ja yleiset ehdot astuvat voimaan 3.10.2013.

Yleiset ehdot

Vastuu: Ilmoittajat ovat henkilökohtaisesti vastuussa ilmoituksistaan. SCM Suomi Oy ei myöskään vastaa ilmoitetuista tuotteista tai palveluista. Ilmoittaja hyväksyy, että ilmoitus tai sen osa voidaan esittää myös Tori.fi:n yhteistyökumppaneiden verkkosivuilla samojen ehtojen mukaisesti kuin ilmoituksia esitetään Tori.fi:ssä.

SCM Suomi Oy ei vastaa siitä, että Tori.fi-palvelu toimii virheettömästi tai ilman käyttökatkoja. Teknisistä ongelmista aiheutuvien vahinkojen korvausvastuun enimmäismäärä on rajoitettu ilmoituksesta maksettuun hintaan.

SCM Suomi Oy, sen kanssa samaan konserniin kuuluvat yhtiöt sekä sen yhteistyökumppanit eivät vastaa vahingoista, jotka mahdollisesti aiheutuvat jotka mahdollisesti aiheutuvat myyjälle, ostajalle tai kolmannelle osapuolelle ilmoitusten sisällöstä, kaupan viivästyksestä tai virheellisyydestä, tai muutoin Tori.fi-palvelun sääntöjen, voimassa olevan lain tai kolmannen oikeuksien vastaisesta kolmansien osapuolten toiminnasta/laiminlyönnistä.

Tekijänoikeudet: Kaikki oikeudet ilmoitusten teksteihin ja kuviin siirtyvät SCM Suomi Oy:lle.

Vesileimat: Julkaistaviin kuviin lisätään vesileima. Tämä tehdään, jotta kuvia ei käytettäisi sellaisissa muissa yhteyksissä, joita ilmoittaja ei ole hyväksynyt.

Henkilötiedot: SCM Suomi Oy kerää henkilötietoja muun muassa Tori.fi-palvelun ylläpitotarkoituksessa sekä asiakassuhteiden hoitamiseksi ja kehittämiseksi.

Tori.fi:n palveluiden ilmoittaja suostuu siihen, että SCM Suomi Oy:llä on oikeus luovuttaa rekisterissä olevia tietoja muun muassa yhteistyökumppaneilleen sekä tietyille viranomaisille.

SCM Suomi Oy avustaa poliisia, muita viranomaisia sekä vakuutusyhtiöitä ja näiden yhteistyökumppaneita luovuttamalla tietoja ilmoituksiin liittyvistä lainvastaisuuksista. Ilmoittajan tai ilmoituksesta muuten vastaavan henkilöllisyys voidaan varmentaa internet-palveluntarjoajalta esimerkiksi järjestelmään tallennettujen IP-osoitteiden avulla.

Mikäli ilmoittaja ei hyväksy henkilötietojensa keräystä ja luovutusta tai muita ehtojamme, pyydämme häntä olemaan käyttämättä Tori.fi:n tarjoamia palveluita.

Tori.fi:n rekisteriseloste

Evästeet: Tämä sivusto käyttää evästeitä ("cookies").

Evästeet ovat datatiedostoja, joita internet-sivu lähettää käyttäjän tietokoneelle silloin kuin hän selaa internet-sivua. Nämä datatiedostot sisältävät tietoja, joiden avulla Tori.fi-palvelu pystyy muistamaan tärkeitä tietoja, jotka tekevät sivuston käyttämisen käyttäjille tehokkaammaksi ja hyödyllisemmäksi. Tori.fi-sivusto käyttää evästeitä muun muassa saadakseen sivuston vierailijoilta muita kuin henkilökohtaisia tietoja. Tällaista tietoa voi olla esimerkiksi kuinka paljon aikaa käyttäjä viettää sivustolla tai mitä Tori.fi:n tarjoamia palveluja hän käyttää. Evästeiden avulla pystymme tarjoamaan käyttäjille paremman ja henkilökohtaisemman internet-kokemuksen. Evästeet myös mahdollistavat sen, että käyttäjä pystyy tallentamaan ilmoituksia, käyttämään ilmoitusvalvontatoimintaa eikä halutessaan tarvitse nähdä samoja mainosilmoituksia tai kirjautua sivustolle joka kerta uudelleen.

Evästeet eivät sisällä henkilökohtaista tietoa tai viruksia eivätkä tuhoa mitään tietoa käyttäjän tietokoneella.

Tori.fi käyttää evästeitä myös markkinointitarkoituksessa. Tiedot tallentuvat anonyymisti ja niitä käytetään ainoastaan käyttäjään kohdistuvaa markkinointia varten. Mikäli käyttäjä ei halua, että tällaista tietoa tallennetaan, hän voi asentaa tyhjän evästeen ("opt-out cookie"). Lisätietoja tyhjistä evästeistä löytyy täältä.

Mikäli Tori.fi-palvelun käyttäjä ei halua evästeitä, hän voi muuttaa internet-selaimensa asetuksia. Tämä saattaa kuitenkin estää käyttäjää käyttämästä sivuston kaikkia toimintoja.

Kuvat ja tekstit: SCM Suomi Oy pidättää oikeuden muuttaa ilmoitusten otsikointia ylläpitääkseen verkkosivuston laatua. SCM Suomi Oy:llä on myös oikeus jättää julkaisematta ilmoituksissa sellaiset kuvat, joiden se ei katso olevan asiaankuuluvia tai jotka eivät ole Tori.fi:n sääntöjen mukaisia.

Tori.fi-brändille epäsovelias ilmoitusten sisältö: SCM Suomi Oy pidättää itsellään oikeuden olla julkaisematta ilmoituksia, jotka se katsoo olevan epäsoveliaita julkaistavaksi sivustollaan.

Tietojen käyttö: Tori.fi:n käyttäjät saavat tietoa ajankohtaisista teemoista ja asioista liittyen Tori.fi-palvelun käyttöön, uusiin toiminnallisuuksiin, hyödyntämiseen arjessa ja hyvien kauppojen tekemiseen. Näitä tietoja voimme lähettää ilmoittajalle sähköisten medioiden (kuten esimerkiksi sähköposti ja tekstiviesti) kautta. Voimme lähettää näitä viestejä Tori.fi-palveluun ilmoittajan antamaan sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron perusteella. Lisäksi SCM Suomi Oy voi lähettää kyselyitä ja tutkimuksia Tori.fi-palvelun kehittämiseksi ja parantamiseksi. SCM Suomi Oy:llä, sen samaan konserniin kuuluvilla yhtiöillä sekä SCM Suomi Oy:n yhteistyökumppaneilla on oikeus käyttää rekisterin sisältämiä tietoja Tori.fi-palvelun ilmoittajille osoitetussa mainonnassa, suoramarkkinoinnissa, mukaan lukien sähköisessä suoramarkkinoinnissa, sekä markkina- ja mielipidetutkimuksissa. Ilmoittajalla on oikeus kieltää häneen henkilökohtaisesti kohdistuva mainonta tai markkinointi.

Puhelinmyynti ja kaikenlainen telemarkkinointi on kielletty, mikäli ilmoittaja on sen kieltänyt ja/tai kiellosta on maininta Tori.fi-palvelussa olevassa ko. ilmoittajan ilmoituksessa.

Ei palautusoikeutta: Tori.fi-palvelun kautta hankittuihin tuotteisiin tai palveluihin ei sovellu kuluttajasuojalain mukainen palautusoikeus.

Muutosoikeus: SCM Suomi Oy pidättää oikeuden muuttaa Tori.fi-palvelun ehtoja. Ilmoittajalle ilmoitetaan muutoksista hänen antamaansa sähköpostiosoitteeseen viimeistään kuusikymmentä (60) päivää ennen muutosten astumista voimaan. Mikäli ilmoittaja ei hyväksy muutoksia, hänellä on oikeus luopua Tori.fi-asiakkuudestaan. Ilmoittajan katsotaan hyväksyneen muutokset, mikäli käyttää Tori.fi-palveluita muutosten voimaantulon jälkeen. Muutokset, jotka ovat selkeästi ilmoittajien eduksi, astuvat kuitenkin edellä mainitusta huolimatta voimaan välittömästi ilman erillistä suostumusta

Oikeudelliset epäselvyydet: SCM Suomi Oy pidättää itsellään oikeuden oman harkintansa mukaan milloin tahansa poistaa tai olla julkaisematta ilmoituksia, joissa itse ilmoitukseen, myytäväksi ilmoitettuun kohteeseen tai ilmoittajaan SCM Suomi Oy:n saaman tiedon mukaan liittyy mitä tahansa oikeudellisia epäselvyyksiä. SCM Suomi Oy:llä ei ole mitään vastuuta ilmoittajaa kohtaan, vaikka myöhemmin ilmenisi, että kyseiset oikeudelliset epäselvyydet ovat olleet perusteettomia.