Salaojitus ja salaojatyöt - PKS
  • Salaojitus ja salaojatyöt - PKS
120 €

Salaojitus ja salaojatyöt - PKS

Ilmoitustyyppi: Myydään Ilmoitus jätetty: 14 maaliskuuta 07:28
Lisätiedot
Salaojitus on varmin tapa huolehtia kiinteistösi arvosta!

On­ko sa­lao­ja- ja sa­de­ve­si­jär­jes­tel­mä tar­peel­li­nen kiin­teis­töö­si seu­raa­vis­ta syis­tä?

• Tar­vit­see­ko oma­ko­ti­ta­lo­si sa­lao­ji­tus­ta tai sa­de­ve­si­jär­jes­tel­mää pois­taak­seen lil­lu­van ve­den ton­til­ta?
• Syök­syy­kö ve­si rän­neis­tä suo­raan pi­hal­le ja va­luu sok­ke­lin reu­naa pe­rus­tuk­siin?
• Jää­kö pin­ta­ve­det lai­neh­ti­maan sok­ke­lin reu­nal­le ai­heut­taen pit­kä­ai­kais­ta kos­teut­ta?

Mi­kä­li näin on, niin rat­kai­su­na on sa­lao­ji­tus ja sa­de­ve­si­jär­jes­tel­män uusi­mi­nen tai sa­nee­raus. Ta­lon pe­rus­tus­ten suo­jaa­mi­nen ve­si­va­hin­goil­ta on yh­tä tär­ke­ää kuin reiä­tön kat­to. Sa­lao­jien kai­va­mi­nen ja asen­ta­mi­nen on help­po ta­pa saa­da niin sa­de­ve­si kuin pin­ta­ve­si­kin oh­jat­tua pois ta­lon pe­rus­teis­ta. Sa­lao­ji­tus on no­pea ja suh­teel­li­sen vai­va­ton ta­pa var­mis­taa kiin­teis­tö­si ar­vo jat­kos­sa­kin. Teem­me sa­lao­ji­tus­ta ja sa­de­ve­si­jär­jes­tel­mien uusi­mis­ta Van­taan, Es­poon ja Hel­sin­gin alu­eel­la vuo­sien ko­ke­muk­sel­la.

Salaojitus kiinteistöösi pääkaupunkiseudulla

Teem­me sa­lao­ji­tus­ta ja sa­lao­jien kai­va­mis­ta pää­kau­pun­ki­seu­dul­la avai­met kä­teen -pe­ri­aat­teel­la ja tyy­ty­väi­syys­ta­kuul­la. Mi­kä­li kiin­teis­tös­sä­si ei ole sa­lao­jia, sa­lao­ja­put­kia tai kun­nol­lis­ta sa­de­ve­si­jär­jes­tel­mää me ra­ken­nam­me si­nul­le sel­lai­sen no­peas­ti.

Vas­taam­me ko­ko sa­lao­ji­tus­pro­jek­tis­ta ai­na maan­ra­ken­nus­töis­tä, sa­lao­ja­put­kien hank­ki­mi­seen, se­kä sa­lao­jien asen­nuk­seen. Kai­vam­me riit­tä­vät kaa­dot kiin­teis­tön ym­pä­ril­le, oh­jaam­me ve­det sa­lao­ja­put­kil­la pa­ras­ta mah­dol­lis­ta reit­tiä kun­nal­lis­verk­koon tai jos ton­til­la­si tar­vi­taan ve­den­pump­paa­mo asen­nam­me sen ja eris­täm­me sok­ke­lin huo­lel­la en­nen sa­de­ve­si­jär­jes­tel­män asen­ta­mis­ta. Lo­puk­si huo­leh­dim­me siis­tis­ti maan­ra­ken­nus­töis­tä niin, et­tä ke­sän ai­ka­na sok­ke­li­si reu­naa ko­ris­taa kuk­ka­set.

Vanhojen salaojien saneeraukset Espoo, Vantaa ja Helsinki

Mi­kä­li si­nul­la on ole­mas­sa jo sa­lao­jat kiin­teis­tös­sä­si, mut­ta nii­den toi­min­ta tuot­taa on­gel­mia me sa­nee­raam­me sa­lao­ja­put­ket puo­les­ta­si. Usein syy­nä on maan­pai­nau­mat, jot­ka ovat muo­kan­neet sa­de­ve­si­jär­jes­tel­mien sa­lao­ja­put­kien ja vie­mä­röin­nin kaa­dot lii­an pie­nik­si. Ei hä­tää sa­nee­raam­me ne kun­toon hel­pos­ti. Li­sääm­me sa­lao­ja­put­kiin riit­tä­vät kaa­dot, jol­loin ve­si liik­kuu no­peas­ti ton­til­ta vie­mä­ri­ver­kos­toon.

Sa­nee­raus läh­tee ai­na tar­kas­tuk­ses­ta, jos­sa tar­kas­tam­me en­sik­si sa­lao­jien sa­lao­ja­put­ket ja nii­den kun­non se­kä kaa­dot. Asen­nam­me tar­vit­taes­sa uu­det sa­de­ve­si­jär­jes­tel­mät ja sa­nee­raam­me tai vaih­dam­me ko­ko­naan sok­ke­lei­den eris­tyk­set ja eris­teet. Tar­vit­taes­sa kun­nos­tam­me myös vet­ty­neet pe­rus­tuk­set kui­vaa­mal­la ne en­nen re­mont­tia.

Salaojien liittäminen kunnallisverkkoon

Olet­ko miet­ti­nyt liit­tä­vä­si kiin­teis­tö­si kun­nal­li­seen vie­mä­ri­verk­koon? Muut­taa ton­til­le ta­pah­tu­van imey­tyk­sen kun­nal­li­seen vie­mä­ri­verk­koon? Teem­me kä­den kään­tees­sä pää­kau­pun­ki­seu­dul­la si­jait­se­viin kiin­teis­töi­hin vie-mä­ri­liit­ty­mien asen­nuk­set ja nii­hin liit­ty­vät maan­ra­ken­nus­työt. Suun­nit­te­lem­me par­haan rei­tin kans­sa­si kiin­teis­tö­si sen het­kis­ten mah­dol­li­suuk­sien mu­kaan. Kai­vam­me tar­vit­ta­vat ojat ja lii­täm­me kiin­teis­tö­si kun­nal­li­seen vie­mä­ri­verk­koon. Tar­kis­tam­me myös put­kien kun­non ja uusim­me huo­no­kun­toi­set sa­lao­ja­put­ket tar­vit­taes­sa.

Kellarien ja autotallien vesieristys kuntoon?

Pää­kau­pun­ki­seu­dul­la on pal­jon kiin­teis­tö­jä ja oma­ko­ti­ta­lo­ja, jois­sa kel­la­rin tu­lee py­syä kui­va­na. Kun ve­sie­ris­tys pet­tää niin sel­vää on, et­tä kos­teus­vau­rio ja pa­him­mas­sa ta­pauk­ses­sa ho­me­vau­rio on edes­sä. Täl­löin ai­noa vaih­toeh­to on sa­nee­ra­ta kel­la­rin ve­sie­ris­tys.

Teem­me kel­la­rien ve­sie­ris­tys­töi­tä, jol­loin kai­vam­me kel­la­rin reu­nus­ta riit­tä­vän sy­väl­le au­ki ja kui­va­tam­me sei­nän se­kä vaih­dam­me ve­sie­ris­teet. Tä­män jäl­keen kat­som­me voi­daan­ko ai­em­paa sa­de­ve­si­jär­jes­tel­mää hyö­dyn­tää vai tu­lee­ko se sa­nee­ra­ta par­haan tu­lok­sen saa­vut­ta­mi­sek­si. Lo­puk­si var­mis­tam­me, et­tä sa­lao­ja­kai­vot on kun­nos­sa ja et­tä ne toi­mi­vat tar­koi­tuk­sen­mu­kai­ses­ti.

Salaojituspalvelumme pitävät sisällään:

Salaojitus ja salaojat
Salaojaputkien hankinta
Salaojakaivot ja niiden tarkistaminen
Salaojien tarkastus
Viemäriliittymien asennus
Uusien sadevesijärjestelmien asennus
Kellareiden vesieristystyöt
Salaojaremontit
Sokkeleiden eristysten saneeraus
Pumppaamon asennus

Ta­lo­pe­kat hoi­taa am­mat­ti­tai­toi­ses­ti ta­lo­si sa­lao­ji­tus- ja sa­lao­ja­työt. Teem­me myös mui­ta maan­kai­vuu­töi­tä ja maan­ajoa se­kä ta­lo­jen pe­rus­tuk­sia. Toi­mim­me pää­asias­sa Van­taal­la, Hel­sin­gis­sä ja Es­poos­sa.

Pyy­dä tar­jous ja saat il­mai­sen 120e:n ar­voi­sen kar­toi­tus­käyn­nin. Teem­me kaik­ki työt 100% ta­kuu­työ­nä. Ota yh­teyt­tä ja ky­sy li­sää!